ΑρχικήΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Amoena ειδικεύεται στην ανάπτυξη μοναδικών προϊόντων υψίστης ποιότητας και καινοτόμου σχεδιασμού, τα οποία προάγουν την ποιότητα ζωής των πελατών μας και αποσκοπεί στην ύψιστη ποιότητα σε όλα τα προϊόντα και τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Ποιότητα για μας σημαίνει καινοτόμα και αξιόπιστα προϊόντα, καθώς και αποτελεσματικές διαδικασίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες των πελατών μας, αυξάνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ικανοποίηση των πελατών μας.

Επιθυμούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής όλων των πελατών μας - χωρίς να διακυβεύουμε την ποιότητα ζωής κανενός άλλου. Ως εκ τούτου, δεσμευόμαστε να ενεργούμε υπεύθυνα και προνοητικά σε πλαίσια περιβαντολογικής επιχειρηματικότητας. Η ποιότητα, η προστασία του περιβάλλοντος και οι συνεχείς βελτιώσεις είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων. Ως στόχο έχουμε:

  • τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη
  • τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ποιοτικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζεται σε ενδοεπιχειρησιακές μετρήσεις
  • την καθιέρωση και συνεχή επανεξέταση της ποιότητας και των περιβαλλοντικών στόχων
  • τη βελτιστοποίηση καθημερινών δραστηριοτήτων μας όσον αφορά την ποιότητα και το περιβάλλον
  • τη λήψη προφυλάξεων για την πρόληψη των επιπτώσεων στην ποιότητα και το περιβάλλον κατά την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τεχνολογιών και επιχειρηματικών τομέων
  • να κάνουμε την ποιότητα και το περιβάλλον να αποτελεί βασικό στοιχείο για τις σχετικές αποφάσεις της διοίκησης
  • την εκπαίδευση και συμμετοχή των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών, της κοινωνίας και των μετόχων και την ανταλλαγή γνώσεων όσον αφορά την ποιότητα και το περιβάλλον

Τόσο η διοίκηση όσο και οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για ενέργειες που αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση. Επιπλέον, όλα μας τα προϊόντα και οι επιχειρησιακές διεργασίες πρέπει να πληρούν ρυθμιστικές προϋποθέσεις για τις οποίες η Amoena έχει δεσμευθεί. Το σύστημα διαχείρισής μας θέτει τις βάσεις για συμμόρφωση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές. Καθ' αυτόν τον τρόπο, κάθε υπάλληλος είναι υπεύθυνος να δράσει σύμφωνα με το ενοποιημένο σύστημα διαχείρισής μας.